معرفی پرسنل

 • محمد یوسفی

  محمد یوسفی

  لیسانس مسئول آزمایشگاه
 • حسن جاویدی

  حسن جاویدی

  لیسانس دبیر عربی
 • حسن دارابیان

  حسن دارابیان

  لیسانس دبیر قرآن
 • سید حبیب زادخوش

  سید حبیب زادخوش

  لیسانس دبیر علوم تجربی
 • علی طهرانیان

  علی طهرانیان

  لیسانس دبیر ریاضی
 • محمدرضا عظيمي

  محمدرضا عظيمي

  لیسانس دبیر پیام های آسمانی
 • مهدي فرجي نوغاني

  مهدي فرجي نوغاني

  لیسانس دبیر ادبیات
 • سید سعید کاظم زاده وطنی

  سید سعید کاظم زاده وطنی

  لیسانس دبیر هنر
 • رضا کمال هاشمی

  رضا کمال هاشمی

  فوق لیسانس دبير مطالعات اجتماعي