معرفی پرسنل

 • فرید محمد پور

  فرید محمد پور

  فوق لیسانس دبیر ریاضی
 • ناصر کوکبی

  ناصر کوکبی

  فوق لیسانس دبیر ادبیات
 • سید محمد حجت حسینی

  سید محمد حجت حسینی

  لیسانس دبیر کار و فناوری
 • علی کامل

  علی کامل

  فوق لیسانس دبیر عربی
 • محمد محسني

  محمد محسني

  لیسانس دبیر مطالعات اجتماعی