نوآموزان برتر سال ۱۳۹۸

محمدعلی کاخیان ۱۹.۷۹
محمدعلی کاخیان برتر آموزشی نوبت اول - نهم۱ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : اول
سجاد پوررجب ۱۹.۷۵
سجاد پوررجب برتر آموزشی نوبت اول - نهم۱ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : دوم
مهدیار رضایی ۱۹.۷۱
مهدیار رضایی برتر آموزشی نوبت اول - نهم۱ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : سوم
امیررضا مسعودزاده ۱۹.۹۳
امیررضا مسعودزاده برتر آموزشی نوبت اول - نهم۲ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : اول
محمد حسین شریفی ۱۹.۸۹
محمد حسین شریفی برتر آموزشی نوبت اول - نهم۲ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : دوم
علی رضانیا ۱۹.۸۶
علی رضانیا برتر آموزشی نوبت اول - نهم۲ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : سوم
علی عطاردی ۲۰
علی عطاردی برتر آموزشی نوبت اول - نهم۳ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : اول
ایمان زحمت کش ۱۹.۸۶
ایمان زحمت کش برتر آموزشی نوبت اول - نهم۳ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : دوم
سید حسین هاشمی ۱۹.۷۱
سید حسین هاشمی برتر آموزشی نوبت اول - نهم۳ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : سوم