موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

محمدعلی کاخیان 19.79
محمدعلی کاخیان برتر آموزشی نوبت اول - نهم۱ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : اول
سجاد پوررجب 19.75
سجاد پوررجب برتر آموزشی نوبت اول - نهم۱ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : دوم
مهدیار رضایی 19.71
مهدیار رضایی برتر آموزشی نوبت اول - نهم۱ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : سوم
امیررضا مسعودزاده 19.93
امیررضا مسعودزاده برتر آموزشی نوبت اول - نهم۲ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : اول
محمد حسین شریفی 19.89
محمد حسین شریفی برتر آموزشی نوبت اول - نهم۲ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : دوم
علی رضانیا 19.86
علی رضانیا برتر آموزشی نوبت اول - نهم۲ پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : سوم