دعوت از برادر شهیدان مدافع حرم جناب آقای بختی

رهبر انقلاب در این دیدار با خانواده‌های شهدای حرم فرمودند: حقیقتـا هـم شـهدای شـما، هـم خانواده‌هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ی ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند: یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند. امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی‌کردنـد ایـن دشـمن می‌آمـد داخـل کشـور. اگـر جلویـش گرفتـه نمی‌شـد مـا بایـد اینجـا در کرمانشـاه و همـدان و بقیـه اسـتان‌ها بـا اینهـا می‌جنگیدیـم و جلـوی اینهـا را می‌گرفتیـم. در واقـع ایـن شـهدای عزیـز ما جـان خودشـان را در راه دفاع از کشـور، ملت، دیـن، انقلاب اسلامی فـدا کردند. امتیـاز سـوم هـم این اسـت کـه اینهـا در غربـت بـه شـهادت رسـیدند. ایـن هـم یـک امتیـاز بزرگـی اسـت. این هـم پیش خـدای متعـال فرامـوش نمی‌شـود.

ازاین رو در روز پنج شنبه مورخ 4 بهمن ماه 97 در مراسم آغازین صبحگاهی بعد از قرائت زیارت عاشوری طبق هماهنگی های به عمل آمده توسط معاونت محترم پرورشی آموزشگاه در خدمت آقای مهدی بختی برادر شهیدان بختی (شهدای مدافع حرم ) بودیم و ایشان در رابطه زندگی نامه برادران شهید خود و نحوه اعزام آنها به سوریه و نحوه شهادتشان برای دانش آموزان مطالبی را نمودند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20