برگزاری اولین جلسه شورای تربیتی در آموزشگاه

اولین جلسه شورای تربیتی در روز شنبه 7 مهر ماه 97 در ساعت 12:40دقیقه با حضور اعضای شورای دبیرستان برگزار گردید و در رابطه با موضوعات ذیل به گفتگو پرداخته شد.
– اقامه نماز جماعت ظهر و عصر که قرار بر این شد که اقامه نماز ظهر و عصر همزمان با پخش اذان و اول وقت اقامه گردد و نماز به صورت پایه ای برگزار شود.
– مراسم آغازین صبحگاهی که قرار بر این شد آیاتی با موضوعاتی که از قبل توسط معاونت محترم پرورشی تنظیم گردیده است در اول هر هفته قرائت گردد .
– دعای فرج و حدیث هفته در روزهای فرد ،صلوات خاصه و شعار هفته د ر روزهای زوج و سلام به امام حسین (ع ) و اذکار هفته هر روز قرائت شود و نرمش صبحگاهی سه روز در هفته( روزهایی که مربی محترم تربیت بدنی در آموزشگاه حضور دارند) برگزار گردد.
– حفظ سوره طبق سنوات گذشته قرار بر این شد که هر پایه ای تا آخر سال یک سوره را حفظ کند که مصوب شد برای پایه های نهم سوره نبا ،برای پایه های هشتم سوره جمعه و برای پایه هتم سوره نازعات پایه این امر انجام شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20