برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در آموزشگاه

و امرهم شورا بینهم

با عنایت به این که تشکیل شوراها در مدارس زمینه ی مشارکت ملی وحضور فعال دانش آموزان در فرایند تصمیم گیری ها را فراهم خواهد کرد، مسئولان آموزشی و پرورشی ضمن حفظ جایگاه خویش، به عنوان هادی و راهنما، بسیاری از فعالیت ها را به دانش آموزان واگذار می کنند که این خود موجب جلب اعتماد و مسئولیت پذیری بیشتر و ظهور فعالیت خودانگیخته و مسئولانه دانش آموزان می شود.

در این آموزشگاه همانند سایر مدارس، انتخابات شوراهای دانش آموزی با شور و نشاط خاصی برگزار شد. ده روز قبل از برگزاری انتخابات از طرف معاونت پرورشی ، اطلاعیه ها و دستور العمل های مربوطه در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و دانش آموزان با اهداف شورا، اصول و خط مشی های اجرایی، شرح وظایف شورای دانش آموزی و زمان و نحوه ی انتخابات آشنایی لازم را پیدا کردند.

بدین ترتیب با تبلیغات گسترده از طرف کادر آموزشی و پرورشی مدرسه و تبیین ارزش شورا، حدود 30 نفر از دانش آموزان خود را نامزد انتخابات کردند.

نامزدان انتخاباتی به مدت سه روز تبلیغات خود را به شکل های مختلف از قبیل تهیه تراکت ها و پوسترهای تبلیغاتی و معرفی خود در مراسم صبحگاه انجام دادند.

سرانجام در تاریخ سه شنبه 1 آبان 97 انتخابات با حضور همه دانش آموزان و زیر نظر مدیریت محترم برگزار گردید


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20